Madarász ovi program

Az óvodás korú gyerekek rendkívül nyitottak, érdeklődők, nagyon szeretik megfigyelni a természet és a környezet csodáit, élvezik a madármegfigyelő kirándulásokat, programokat.

Az óvodaudvarban élő vagy ide látogató állatoknak táplálkozó-, búvó- és szaporodóhelyet biztosító fák, bokrok és virágok gondozása a konkrét nevelési feladat mellett komplex szocializációs (önállóságra, munkára, együttműködésre, társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, felelősségvállalásra nevelő stb.) lehetőségeket is teremt.

 • A madárbarát kert szemléletű óvodaudvar a változatos növényzetnek köszönhetően a madarak mellett mindenféle egyéb állattal: katicabogarakkal, csigákkal, békákkal, sünökkel, gyíkokkal is benépesül. Ezek megfigyelése szélesíti a gyerekek tapasztalati- és ismeretbázisát. 
 • Odúk, itatók, etetők közös kihelyezése, ellenőrzése, feltöltése, az ide érkező madárvilág megfigyelése. 
 • A megfigyelések alapján játékok, kézműves tevékenységek, beszélgetések kezdeményezhetők, szervezhetők és tervezhetők.
 • Zöld jeles napok megünneplése. Ehhez kapcsolódva bemutató madárgyűrűzések szervezhetők akár az odúkban lévő fiókák, akár az etetőkön mozgó madarak kínálta lehetőségre építve. 
 • Részvétel az MME közösségi programjaiban.

A Madárbarát óvoda címmel rendelkező madarász ovi eleget tesz az óvodai neveléssel szemben támasztott fenntarthatóság-pedagógiai követelményeknek. A gyermekek aktívan részt vesznek elemi környezetvédelmi tevékenységekben, megismerik a környezetükben élő növényeket és állatokat. Egész évben végeznek állat- és növénygondozási feladatokat, ezáltal alkalmazás közben sajátítják el a „mi kertünk”, „mi fánk”, „mi madarunk” kifejezéseket és fogalomkört. A zöld jeles napok megünneplése mellett lehetőség nyílik saját, óvodai- és csoportszintű „védjük a madarakat” hagyományok kialakítására. Az óvoda szorosan együttműködik civil természetvédelmi szervezettel, és ennek keretében közös programokat és pályázatokat valósítanak meg.

Madarász ovi program és Zöld ovi hálózat
Az MME-vel partnerségben tevékenykedő madarász ovik előnye, hogy tételesen eleget tesznek a zöld óvodai kritériumrendszer többségének:
 

 • "... A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.
 • A helyzetelemzésben kitérnek a helyi, regionális környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek, a civil szerveződések, a társintézmények, a szülői közösség stb. helyi stratégiájára, terveire...
 • A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, …, a lakóhely-megismerési tevékenységek …).
 • A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.
 • A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.)
 • A gyerekek nevelése … tevékenységközpontú módszerekkel zajlik, …
 • Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, …(játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, ….)
 • A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében … valamint a település szinterein. A zöld jeles napok … kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok ….
 • Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, …, a közösségi egészséges életvitelre.
 • Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, a sziklakert, a kerti tó stb.  A gyermekek kertgondozáshoz használnak kerti szerszámokat. 
 • Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a … a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.
 • Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát szemléletre ható könyvek vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait.
 • Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. Ezzel biztosított a társadalmi hatás a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel szülőkkel, a lakossággal, (szülői értekezleti témák, fórumok szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges táplálkozás, növényápolás és védelem, kirándulások stb.), az óvodákkal, és más gondozási-, nevelési-, valamint nevelési-oktatási intézményekkel, a fenntartóval.” [www.okm.hu]

 

Azzal, hogy a madárbarát óvodafejlesztés kielégíti a zöld óvodai program elvárásait, a madarász ovik előtt hazai és Európai Uniós pályázatok is megnyílhatnak. Ezekből finanszírozni lehet a Madárbarát óvoda alprogram szükséges beruházásait, a regisztrációs díj befizetését, a madár- és állatvédelmi eszközök beszerzését.A madarász ovik számára együttműködési lehetőséget kínál az MME oktatási intézményi tagsági formája. Ennek keretében az intézmények megkapják az évi négy alkalommal, évszakonként megjelenő Madártávlat magazin 3-3 példányát.

További információ az oktatási programjainkról itt kérhető.

 

Kapcsolódó oldalak